یک مرد چه چیزی از زنش می خواهد؟   بازديد : 2076 |  1394-05-15

یک مرد چه چیزی از زنش می خواهد؟


احساس قدرتمند بودن در زندگی برای همسر

این یک  نیاز مردانه است که احساس کند قوی و قدرتمند است.
 او می خواهد همیشه حامی زنش باشد.
مرد می خواهد که دد و دیو را بکشد و همه سختی ها را تحمل کند  و زن را نجات بدهد.

در همین راستا مرد به این نیاز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج کاملی دارد.


مردها از زنان شان می خواهند به آنها احساس قدرتمند بودن انتقال دهند. مردها می خواهند رئیس خانواده باشند. منظور آن نوع ریاست مردان در دوران غارنشینی نیست که موی زنان را می گرفتند و آنان را با خود روی زمین می کشیدند. اما مرد احتیاج دارد که رهبر و رئیس خانواده باشد.


انتظار احترام، مهربانی، عشق و محبت


مرد می خواهد از نظر همسرش مهمترین شخص مورد علاقه ی او باشد.

مرد به این احتیاج دارد که وقتی از سر کار به خانه می آید، زنش با روی خوش از او استقبال کند و خوشامد بگوید.

مرد به این احتیاج دارد که زنش به روزی که او پشت سر گذاشته علاقه نشان دهد و با اشتیاق به حرفهایش گوش کند .


مرد به این نیاز دارد که همسرش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج دارد.

مرد باید نان آور اصلی خانواده و همسرش باشد. هر مرد باید در نبرد و در جبهه ای پیروز شود تا به این باور و یقین برسد که می تواند اژدها را بکشد. مراقبت از خانواده و تامین افراد خانواده اش در حکم جبهه های نبرد مرد هستند.


مرد به این احتیاج دارد که تایید و تشویق شود


مرد باید مورد قدردانی واقع گردد، زنش به او احترام بگذارد، آن هم به این دلیل که او مردی واجد شرایط است، شوهر و پدر واجد شرایط است.


مرد به تشویق های همسرش احتیاج دارد تا یک مرد باشد.

موضوع :
برچسب : یک مرد چه چیزی از زنش می خواهد,انتظارات یک مرد از زنش,انتظارات متقابل زن و مرد از هم,انتظارات یک زن از شوهرش,معیارهای ازدواج,ازدواج,همسریابی